medijacija

Nedelja medijacije u R. Srbiji

U period od 23. do 27. oktobra ove godine održaće se u R. Srbiji Nedelja medijacije, kao deo širih aktivnosti u okviru Nacionalne strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, kako bi se promovisala i podržala  medijacija kao alternativni način rešavanja sporova.

U “Nedelji medijacije” medijatori, prethodno prijavljeni kao učesnici pilot projekta posredovaće u rešavanju sporova koji se vode kao parnični predmeti pred II Osnovnim sudom u Beogradu i Osnovnim sudom u Kragujevcu, a koje su sudovi ocenili kao medijabilne, uz saglasnost stranaka da pristupe postupku medijacije i da pokušaju rešiti međusobni spor  putem posredovanja.

Takođe, u cilju promocije medijacije ovi postupci posredovanja medijatori će sprovoditi bez nagrade pro bono, kako bi se postigao veći doprinos unapređenju i promociji medijacije u R. Srbiji.

Posted in Vesti and tagged , .