Vaš medijator

Ko je medijator?

Medijator svojom ulogom podstiče i usmerava pozitivnu komnunikaciju između strana; pomaže stranama spora da prepoznaju sopstvene interese i potrebe i da iste razumeju, inicira i pomaže pregovaranje između strana, omogućava pronalaženje rešenja koje je prihvatljivo za sve strane sukoba, te posrednik otvara vrata konstruktivnog rešavanja sukoba, a strane u sukobu odlučuju da li će proći kroz ista. Etičkim kodeksom posrednika (Sl. Glasnik RS br. 146/2014) uređuju se etički principi i pravila ponašanja posrednika/medijatora.

Vaš medijator

Tatjana Antonić – Aničić rođena je 1974. g. u Beogradu, posle završene srednje ekonomsku školu u Bečeju, apsolvirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a  diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i stekla zvanje diplomirani pravnik.

Odmah po završetku studija, profesionalnu karijeru započinje u Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, u službi pravnih poslova filijale Novi Sad, a potom i u službi Platnog prometa iste filijale.

Od 2004. godine do 2008. godine bila je angažovana na pravnim poslovima u Funkciji Pravnih poslova u Centrali Banke.

Od 2008. godine angažovana je na poslovima Funkcije Kontole usklađenosti poslovanja (Compliance Division) pri Head office-u Banke i kao ekspert odgovorna je za Compliance rizike od pravnih i regulatornih sankcija, materijalnog, finansijskog gubitka, ili gubitka reputacije koji Banka može da ima kao rezultat svoje nemogućnosti da se usaglasi sa zakonima, regulativama, pravilima, kao i unutrašnjim regulativnim standardima te kodeksima ponašanja koji se primenjuju na bankarske aktivnosti, uz svakodnevnu aktivnu komunikaciju i formalno zastupanje kod regulatornih i drugih tela u vezi sa pitanjima koja se tiču regulatornog Compliance-a.

Kroz dosadašnji rad i saradnju sa NBS, Centrom za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga spoznala  je vrednost i značaj medijacije , te je u tom cilju usmerila svoju pažnju u želji da se podstakne i promoviše medijacija-posredovanje kao  vid altrnetivnog rešavanja sporova a nasuprot  dugogodišnjim sudskim postupcima.

Vaš medijator Tatjana Antonić – Aničić završila je Osnovnu obuku za medijatora/posrednika dana 08.04.2016.g. u organizaciji  Partneri za demokratke promene Srbija. Nakon osnovne obuke završila je i specijalizovanu obuku za  posrednike – napredne veštine posredovanja-medijacije, Specijalizovanu obuku za posrednika-medijacija u slučejevima zlostavljanja na radu-mobinga, kao i Specijalizovanu obuku medijatora za posredovanje u privrednim sporovima.

U skladu sa čl 37. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, dana 15.08.2016.g. izdata joj je Dozvola za posredovanje (broj 740-09-311/2016-22) od strane nadležnog Ministarstva pravde R. Srbije.

Dozvola za posredovanje (broj 740-09-1021/2019-22) obnovljena je 6. marta 2020. godine.

U skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u rešavanju sporova lice koje je dobilo dozvolu za posredovanje u zakonom predviđenom postupku, upisuje se u Registar posrednika

Takođe, Vaš medijator je član Nacionalnog udruženja medijatora Srbije

Glasna, jasna, pozitivnog sportskog duha, udata i ponosna majka dve divne ćerke.