Tarife

Prednosti medijacije su brzina, jer za jedan do dva sastanka medijacija po pravilu dovodi do rešenja, a ovaj proces je i daleko jefitiniji od sudskog. Za razliku od suda, u medijaciji strane često uspevaju da sačuvaju, pa čak i unaprede svoj međsobni odnos. Ono što je najvažnije je da u medijaciji strane u sporu zadržavaju mogućnost odlučivanja i kontrole ishoda, jer je ceo proces dobrovoljan i poverljiv.

Tarifa za rad medijatora u Srbiji

Ministarstvo pravde usvojilo je Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja, koji je objavljen u Službenom glasniku RS, br. 35/2015, od 17.4.2015.godine.

Važno je naglasiti da strane imaju mogućnost i drugačijeg ugovaranja cene, po članu 2. ovog Pravilnika.

Autentično tumačenje Ministarstva pravde je da se iznosi odnose za celokupan postupak medijacije, a ne po jednom sastanku, odnosno sesiji!

Tarifa medijatora – procenjivi sporovi:

Visina nagrade za jedan posrednički sastanak je određena prema broju poena koji se dobijaju po prelasku graničnih vrednosti spora. Svaki poen iznosi 100 dinara.

Važno je napomenuti da stranke dele troškove medijacije na jednake delove! ( Primer: za vrednost spora od 1 do 100 000 dinara, trošak nagrade medijatora je 7,500 rsd , to znači da će trošak nagrade po stranci izaći 3,750 dinara!!! )

Vrednost spora:

 • od 1 dinar do 100 000 dinara nagrada iznosi 75 poena, odnosno 7, 500 RSD.
 • od 100 001 dinar do 250 000 dinara nagrada iznosi 120 poena, odnosno 12 000 RSD.
 • od 250 001 dinar do 500 000 dinara nagrada iznosi 150 poena, odnosno 15 000 RSD.
 • od 500 001 dinar do 1 000 000 dinara nagrada iznosi 300 poena, odnosno 30 000 RSD.
 • od 1 000 001 dinar do 2 000 000 dinara nagrada iznosi 500 poena, odnosno 50 000 RSD.
 • od 2 000 001 dinar do 4 000 000 dinara nagrada iznosi 750 poena, odnosno 75 000 RSD.
 • od 4 000 001 dinar do 8 000 000 dinara nagrada iznosi 1 000 poena, odnosno 100 000 RSD.
 • od 8 000 001 dinar do 16 000 000 dinara nagrada iznosi 1 250 poena, odnosno 125 000 RSD.
 • ako vrednost spora prelazi 16 000 000 dinara pored nagrade od 1250 poena obračunava se i nagrada od 10 poena na svakih započetih 100 000 dinara.

Tarifa medijatora – u neprocenjivim predmetima:

 • u sporovima zbog smetanja državine nagrada iznosi 75 poena, odnosno 7 500 RSD.
 • u sporovima o pravu službenosti nagrada iznosi 75 poena, odnosno 7 500 RSD.
 • u sporovima o stambenih odnosa nagrada iznosi 120 poena, odnosno 12 000 RSD.
 • u sporovima iz radnih odnosa, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnih odnosa 130 poena, odnosno 13 000 RSD.
 • u sporovima o autorskim i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa, nagrada iznosi 150 poena, odnosno 15 000 RSD.